Beneš Michal Doc. Ing. CSc. -  eské vysoké uení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikáln

inženýrská (68407700)

Feireisl Eduard RNDr. DrSc. - Matematický ústav AV R (67985840)

Feistauer Miloslav Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

(00216208)

Haslinger Jaroslav Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

(00216208)

Kratochvíl Jan Prof. RNDr. DrSc. -  eské vysoké uení technické v Praze, Fakulta stavební (68407700)

Krbec Miroslav RNDr. DrSc. - Matematický ústav AV R (67985840)

Málek Josef Doc. RNDr. CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208)

Malý Jan Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00210208)

Mareš Jan Doc. RNDr. CSc. -  eské vysoké uení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikáln

inženýrská (68407700)

Maršík František Prof. Ing. DrSc. - Ústav termomechaniky AV R (61388998)

Netuka Ivan Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208)

Neustupa Ji í Prof. RNDr. CSc. - Matematický ústav AV R (67985840)

Pick Luboš Doc. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208)

Roubí ek Tomáš Doc. Ing. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208)

Sou ek Vladimír Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

(00216208)

Stará Jana Doc. RNDr. CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (00216208)