Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

  1. Nečasovo centrum pro matematické modelování zřizuje na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) ceny profesorů Jana Kratochvíla (fyzikální a technické obory), Ivo Marka (numerická a výpočtová matematika) a Jindřicha Nečase (matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic).
  2. Ceny budou udělovány magisterským studentům, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu při studiu zmíněných oborů na MFF UK.
  3. Přihlášku k udělení ceny podává student řediteli Nečasova centra v elektronické formě k 6. květnu 2021. Součástí přihlášky je specifikace oboru, motivační dopis, strukturovaný životopis a jména dvou odborníků, kteří se mohou k žádosti vyjádřit. Udělení cen bude oznámeno k 15. červnu 2021. Udělována bude nejvýše jedna cena v daném roce za každý obor. S cenou je spojena finanční odměna.

Přihlášky zasílá student na adresu: malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 6. května 2021.