Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

  1. Nečasovo centrum pro matematické modelování zřídilo v roce 2021 na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) ceny profesorů Jana Kratochvíla (fyzikální a technické obory), Ivo Marka (numerická a výpočtová matematika) a Jindřicha Nečase (matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic).
  2. Ceny jsou udělovány magisterským studentům, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu při studiu zmíněných oborů na MFF UK.
  3. Přihlášku k udělení ceny podává student řediteli Nečasova centra v elektronické formě do 17. června 2022, 12:00. Součástí přihlášky je specifikace oboru, motivační dopis, strukturovaný životopis a jména dvou odborníků, kteří se mohou k žádosti vyjádřit. Udělení cen bude oznámeno nejpozději 30. června 2022. Udělována bude nejvýše jedna cena v daném roce za každý obor. S cenou je spojena finanční odměna.

Přihlášky zasílá student na adresu: malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 17. června 2022, 12:00.